Välj en sida

Inbjudan till stämma för Bona folkhögskola ekonomiska förening
Ordinarie stämma hålls söndagen 21 maj kl. 13.15.
Plats: Bona Folkhögskola, Urban Hjärnes väg 11, Motala.

Inför stämman inbjuder vi till öppet program för alla intresserade!

Kl. 11.00 Föreläsning
Expos årliga rapport med specialframtagen föreläsning om de trender vi kan se kopplat till just folkbildningen och hur den kan komma att påverkas framåt. Föreläsare är Morgan Finnsiö som är researcher och utbildare på Stiftelsen Expo. (Föreläsningen hålls även digitalt)

Därefter bjuder vi på lätt lunch, med möjlighet att prata med Morgan. Du får också möjlighet att vandra runt i Bonas nya lokal i centrum!

Kl.13.15 vidtar årsstämmoförhandlingarna
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022 finner du längst ner.

Nomineringar till styrelsen skickas till valberedningens sammankallande Björn Grip via e-post:
bjornagrip@gmail.com.

Svar om deltagande i stämman vill vi ha till skolan senast fredagen den 12 maj, till skolans mailadress info@bona.nuAnge specialkost.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
a. Stadgeförändring
b. Skrivelse
11. Stämmans avslutning

Enligt uppdrag:
Anneli Dahlqvist, rektor, anneli@bona.nu, 070 – 774 53 62