Välj en sida

Inbjudan till stämma för Bona folkhögskola ekonomiska förening
Ordinarie stämma hålls söndagen 24 april 2022 kl. 13.00.

Inför stämman inbjuder vi till öppet program för alla intresserade!
Kl. 11.00
Presentation och försäljning av antologin ”Nya Folkhögskoleminnen” utgiven av Folkhögskolans veteranförening.

Kl. 11.30
Föreläsning: ”Om konspirationism: vad är det och hur kan det motverkas?”
Föreläsare är Morgan Finnsiö är researcher och utbildare på Stiftelsen Expo.

Därefter bjuder vi på lätt lunch, med möjlighet att prata med Morgan och köpa antologin.

Kl.13.00 vidtar årsstämmoförhandlingarna.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021, kommer att finnas på skolans hemsida
www.bona.nu/stamma2022 senast den 13 april.

Nomineringar till styrelsen skickas till valberedningens sammankallande Björn Grip via e-post:
bjornagrip@gmail.com.

Svar om deltagande i stämman vill vi ha till skolan senast måndagen den 18 april, till skolans mailadress info@bona.nu. Ange specialkost.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen (uttalande)
11. Stämmans avslutning

Enligt uppdrag:
Anneli Dahlqvist, rektor, anneli@bona.nu, 070 – 774 53 62