Välj en sida

Nu är det dags för Bonas ägare att återigen träffas på årsstämma.

Årets stämma inleds med föreläsning: Kris och politik mot segregation.
Föreläsare Nazem Tahvilzadeh, forskare på KTH och Delegationen mot segregation.

Tid: söndag 25 april kl 12.30. Årsstämman genomförs som videokonferens.

Anmälan & nomineringar

Anmäl dig genom att maila info@bona.nu senast 19 april. Du kommer då att få inbjudan till videokonferens med anvisningar hur du kan koppla upp dig.

Nomineringar till styrelsen mailar du till valberedningens sammankallade Björn Grip via e-post: bjornagrip@gmail.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning