Välj en sida

Nu är det dags för Bonas 150 ägare att återigen träffas på årsstämma.

  • Tid: söndag 26 april, 13.00.På grund av coronavirus covid-19 har skolan gått i distansläge, vilket innebär att årsstämman genomförs som videokonferens.
Anmälan & nomineringar

Anmäl dig genom att maila info@bona.nu senast 20 april. Du kommer då att få inbjudan till videokonferens med anvisningar hur du kan koppla upp dig.

Nomineringar till styrelsen mailar du till valberedningens sammankallade Peter Karlberg: Peter.Karlberg@telia.com

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning

 

Dokument

kallelse

vb2019

Årsredovisning

Revisionsberättelse