Välj en sida

Nu är det dags för Bonas 150 ägare att återigen träffas på årsstämma.

  • Tid: söndag 28 april, 12.00. Stämman inleds 13.30.
  • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
Anmälan & nomineringar

Anmäl dig genom att maila info@bona.nu senast 21 april. Nomineringar till styrelsen mailar du till valberedningens sammankallade Nicke Bremer: nickebremer@gmail.com.

Tider & dagordning

Klockan 12.00 börjar vi med enkel förtäring och sång från vår nya körskola. Därefter föreläser Annika Lillemets om basinkomst med exempel från andra länder.

Klockan 13.30 inleds föreningsstämman.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning

 

Dokument