Välj en sida

Nu bjuder vi in till årsstämma för alla som är andelsägare i Bona ekonomiska förening. Glöm inte att anmäla dig senast 20 april om du vill komma. Du kan skicka nomineringar till styrelsen till Nicke Bremer (nickebremer at gmail punkt com).

  • Tid: 29 april, 13.00 (stämman börjar 14.00, men föregås av enkel förtäring och musik med Mjölbys baktaktsorkester)
  • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
  • Anmälan: senast 20 april till info@bona.nu
Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning

Dokument

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Deltagarstatistik 2017

Valberedningens förslag 180422