Välj en sida

Under hösten har 25 deltagare gått en grundkunskap inom vård och omsorg på sitt modersmål. Kursen har erbjudits genom ett samarbete med Blekinge integrations- och utvecklingscenter, BIU och har funnits tillgänglig på somaliska, arabiska, sorani och tigrinja. Syftet med kursen, som var ett komplement till deltagarnas studier på allmän kurs grundskolenivå, var att förbättra förutsättningarna att få ett arbete inom vård och omsorg. Eller söka utbildning i området framöver.

Yrkeskunskap och handledning på modersmålet
De studerande fick yrkeskunskap på sitt modersmål och en handledare hjälpte till att översätta och förtydliga viktiga begrepp och ord till svenska. Upplägget gav en grundförståelse för vad vård och omsorg handlar om samtidigt som vi kunde stämma av så att deltagarna förstod innehållet och kunde förklara sina sakkunskaper.

Här på Bona är vår filosofi att man inte lär sig ett nytt språk genom att ensidigt träna på det, utan i stället förstår det genom sitt hemspråk. När man i grunden förstår nya situationer och begrepp på sitt modersmål så stödjer det språkinlärningen på svenska. Alltså, det är bättre för lärandet att förstå än att komma ihåg.

Under kursen har deltagarna även fått stöd i att förstå det svenska samhället, premisserna på arbetsmarknaden och interkulturella skillnader jämfört med sitt hemland.

Rektor Anneli Dahlqvist berättar om idén med kursen:

”Vi tror att ett sånt här upplägg är att föredra för att hjälpa människor att utveckla sitt svenska språk, att komma in i samhället och så småningom komma ut i arbete. I det här fallet till yrken inom vård och omsorg.”

Hon menar också att inslaget ger en samhällsvinst ur ytterligare ett perspektiv: att möta kompetensbristen inom välfärdsyrken.

”Det är redan idag ett stort rekryteringsbehov inom vård och omsorg och Sveriges kommuner och regioner, SKR, spår att det kommer bli långt värre framöver, med demografins utveckling och pensionsavgångar. Om fler blir intresserade och vi kan bidra till att minska kompetensbristen något så vill vi göra det. Det är win-win för alla.”

Om BIU
Blekinge integrations- och utbildningscenter, BIU, är ett rikstäckande integrationscenter som under åren haft flera EU-finansierade projekt kring integrationsinsatser. Bland annat erbjuds kurser på olika språk som ska få nyanlända att klara sina studier, att förstå och kunna uttrycka sina färdigheter. I dag finns BIU verksamma i ett 40-tal kommuner i Sverige och bedriver verksamhet på 25 olika språk. Mer information om BIU: https://biuonline.se